Bij het verstrekken van de taakomschrijvingen is het volgende aan de leden van de themagroepen aangegeven:

Ter inleiding

Vooraf zetten we nogmaals een streep onder de titel van dit proces ‘loslaten en opnieuw beginnen’:

  • Loslaten. De aanleiding van dit proces ligt in de ervaring dat de huidige vormen, spelregels en structuren steeds minder aansluiten bij de kerk van de toekomst, ze zijn nu: te stroperig, te veel menskracht vragend, niet altijd passend in wat deze tijd van ons vraagt. In dit proces vragen we dus van u de moed om los te durven laten om zo wat inhoudelijk van waarde is een kans te geven in de toekomst.
  • Opnieuw beginnen. De protestantse kerken hebben diep in hun DNA het besef ‘een reformatorische kerk moet steeds weer her-formeerd worden’. Daarmee aangevend dat je als kerk altijd gemeente onderweg bent. Ook de impact van de corona-crisis maakt duidelijk dat een terug naar normaal niet realistisch is, en dat deze crisis uitdaagt om nieuwe vormen te blijven gebruiken. In het verlengde hiervan heeft het boekje dat u ter inspiratie van ons kunt ontvangen als titel ‘Herkerken’. We gaan – met u als denktank – op zoek naar nieuwe wegen en vormen.

 

We wensen u toe dat te doen in het vertrouwen dat door met elkaar dit proces aan te gaan we voor ons begaanbare wegen zullen ontdekken. Ons onderweg steeds de vraag stellend, die Jan Hendriks als pionier van gemeente-opbouw als leidraad meegaf: ‘’Zijn wij op deze manier echt met de dingen van onze Heer bezig?”


Samenhang

Bij de omschrijving van de opdrachten voor de verschillende themagroepen zal blijken dat we wel zaken kunnen onderscheiden, maar tegelijkertijd ‘alles met alles samenhangt’. Dat vraagt om regie en intensief overleg. Daartoe zal een projectteam worden ingesteld waarbij in ieder geval vanuit elke themagroep iemand vertegenwoordigd is. Het projectteam is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de themagroepen en coördinatie van taken en opdrachten, planning enz.
De verleiding is groot om een aantal zaken vooral volgtijdig te doen: eerst dit voordat we beginnen aan dat. Toch is het goed om met alle themagroepen gelijktijdig te starten en te ervaren welke vragen op een antwoord wachten en daarover te communiceren. Zo ontstaat een dynamisch proces met veel interactie en werken we gaandeweg toe naar een gezamenlijk advies voor de Algemene Kerkenraad.


De voorzitters van de themagroepen vormen samen met de projectleider het projectteam. Het projectteam rapporteert aan de stuurgroep welke bestaat uit de projectleider en de moderamenleden van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. En gedurende het proces informeert de stuurgroep de AK.

 

Om richting te geven heeft de Algemene Kerkenraad in het voorgenomen besluit kaders gesteld. Deze kaders zijn:

  • de totale PGA-uitgaven mogen in 2025 maximaal € 375.000 bedragen, en binnen dit maximum zal de post gebouwen niet hoger zijn dan € 50.000
  • minimaal 50% van de totale inkomsten wordt besteed aan pastoraat (is circa 2,3 FTE predikantsplaatsen)
  • aandacht voor presentie in de wijken
  • aandacht en ruimte voor de verschillende stromingen in eredienst/vieringen/liturgie en pastoraat