9-4-2024 Update Loslaten en opnieuw beginnen: Opbouw van de eerste vleugel

 

Vanaf januari 2025 wordt de Protestantse Gemeente ingedeeld in vier geografische vleugels. In elke vleugel wordt pastoraat en diaconaat dicht bij mensen georganiseerd. Dit gebeurt door een fijnmazig netwerk van contactpersonen, coördinatoren en ambtsdragers. Uiteraard is er ook een onderlinge verantwoordelijkheid van ons allemaal. Predikanten en kerkelijk werkers hebben een vrije rol in het geheel. Daarnaast zijn ook de leden van het uitvaartteam beschikbaar. Zo blijven de taken voor iedereen behapbaar en zijn er veel mensen betrokken. De indeling in vleugels versterkt ook de samenwerking met de buurt en de openheid naar de samenleving. Voor elke vleugel is er een budget beschikbaar om invulling te geven aan het elkaar ontmoeten en activiteiten in de buurt, waaronder eventueel het huren van een locatie.

Het proces om te komen tot deze vier vleugels is bijzonder. We beginnen echt opnieuw, maar willen hierbij natuurlijk het werk van de afgelopen jaren en alles wat er is opgebouwd niet verloren laten gaan. Dit vraagt een goede voorbereiding. Daarom willen we een eerste opzet van een vleugel maken in een klein gebied: de Aalderinkshoek. Dit gebied is duidelijk in te kaderen en er wonen gemeenteleden van alle huidige wijkgemeenten.

Hiervoor willen we heel graag dat er zoveel mogelijk mensen meedenken. Iedereen die vrijwilliger is op pastoraal gebied in de Aalderinkshoek is hierbij van harte uitgenodigd. Denk hierbij aan ambtsdragers, maar ook aan contactpersonen, pastoraal medewerkers, ouderenbezoekers, verjaardagfondslopers, postbezorgers, kerkbalanslopers etc.

We komen bij elkaar op maandagavond 13 mei om 19.30 uur in de Schouw. Op deze avond zullen we samen onderzoeken wat een goede manier is om te starten met eerste opzet van de vleugel in Aalderinkshoek. Hoe zorgen we voor een fijne en goede verbinding tussen gemeenteleden? En hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat we goede contacten (bijv. mensen die al jaren voor het verjaardagfonds bij deze gemeenteleden komen) niet verloren laten gaan?


28-2-2024 Update Loslaten en opnieuw beginnen: Verbouwing Grote Kerk

 

Op dit moment is het bouwteam druk bezig met het berekenen van de cijfers die horen bij het ontwerp en ons plan van eisen. Dit zijn ingewikkelde processen waar soms meevallers maar ook tegenvallers tevoorschijn komen. Begin maart zullen het Cvk en de Ak zich buigen over de cijfers en het definitieve ontwerp. Als alles meezit kan daarna de aannemingsovereenkomst worden getekend.  Hiervoor moeten wel alle vergunningen binnen zijn. Ook daar wordt door vele vrijwilligers hard aan gewerkt.


22-1-2024 Update Loslaten en opnieuw beginnen: Kerkbalans diaconie

 

Onze wereld is vol duisternis en ellende - dat is in 2024 niet anders dan vorig jaar. Vanuit het geloof in de God die Liefde is en die ons opdraagt elkaar lief te hebben, willen wij licht brengen in die moeilijkheden. Als kerk willen we van betekenis zijn voor mensen in nood, zowel in Almelo als verder weg.

 

Via de diaconie helpen we mensen met bijvoorbeeld energiekosten, tandartskosten of huurschulden. Het betekent veel voor mensen dat er met hen meegedacht wordt en ze er dus niet meer alleen voorstaan. Met Kerst worden elk jaar zo’n 50 kerstpakketten gegeven aan mensen in Almelo die het hard nodig hebben.  De diaconie sponsort ook het seniorenreisje en de presentjes na de oogstdienst voor alle ouderen. Daarnaast ondersteunen we projecten in Oost-Europa en wereldwijd. Ook in het komende jaar willen we graag van betekenis zijn voor mensen in nood. Uw/jouw bijdrage aan Kerkbalans helpt daarbij!


8-1-2024 Update loslaten en opnieuw beginnen: Kerkbalans

 

Dit jaar, 2024, wordt een bijzonder jaar voor de Protestantse Gemeente Almelo. Een afscheid van de kerkgebouwen van NOACH, De Bleek en Pniël en een nieuw begin als één gemeente in de verbouwde Grote Kerk. Dit is niet gemakkelijk, maar we willen samen werken aan een mooie, nieuwe gemeenschap voor iedereen met een herkenbare plek in Almelo.

 

Samen kerk zijn is voor veel mensen van grote waarde. Veel van het werk van de kerk wordt gedaan door onmisbare vrijwilligers, maar er zijn ook kosten. Bijvoorbeeld voor onderhoud, verwarming, verlichting, predikant salarissen etc. Een deel van deze kosten is de afgelopen twee jaar ook flink gestegen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor energie. Daarom hopen we dat je weer een bijdrage wilt geven als je iets kunt missen. De enveloppen voor de actie Kerkbalans worden half januari rondgebracht. Dankzij jouw/uw steun kunnen wij samen kerk zijn en omzien naar elkaar!


18-12-2023 Update loslaten en opnieuw beginnen: Bronnenzondagen deel 4

 

Voor wie zich alvast wil oriënteren, hierbij het overzicht van alle bronnenzondagen in januari en februari 2024:


5-12-2023 Update loslaten en opnieuw beginnen: Bronnenzondagen deel 3

 

Vanwege Advent zijn er even geen bronnenzondagen, maar in januari pakken we de draad weer op. Elke tweede en vierde zondag een bronnenzondag, of soms zelfs een bronnenweekend. Want we bouwen het vanaf januari nog een beetje uit: er is dan regelmatig ook een activiteit op de zaterdag. Zo is er in januari een gezamenlijke maaltijd met een viering in De Bleek en is er in februari een zangdienst in Pniël bij het begin van de lijdenstijd. Het betekent dat je daardoor nog meer keuze hebt. Natuurlijk kun je altijd op zondagmorgen naar een viering. Voor wie dat het fijnste is, blijft dat gewoon een mogelijkheid. Maar soms heb je bezoek op zondagmorgen of ga je een dagje weg – en dan kun je kiezen voor een viering op de zaterdag.
Bovendien willen we proberen het vaste patroon te doorbreken en zullen de verschillende bronnendiensten anders over de kerkgebouwen verdeeld worden . Zo zijn er in februari een ADA-viering en een Taizé-dienst in de Grote Kerk. Hierdoor worden we uitgenodigd om eens niet naar ons eigen kerkgebouw, maar naar een van de andere kerkgebouwen te gaan. Zo mengen we meer en leren we elkaar beter kennen. Dan worden we gaandeweg steeds meer één gemeente.
Het is even wennen, dat je moet kiezen wat je wilt. Dat zijn we in het theater wel gewend, maar in de kerk niet zo. Wie liever niet kiest, kan gewoon op zondagmorgen gaan, ongeacht welke bron aan bod komt. En wie het leuk vindt om te kiezen, heeft allerlei mogelijkheden!


13-11-2023 Update loslaten en opnieuw beginnen: Bronnenzondagen vervolg

 

In het huidige proces binnen de PGA van loslaten en opnieuw beginnen is een keuze gemaakt om vanuit een breed scala van vieringen te putten uit diverse bronnen. Vanuit de gemeenschappelijke bron, het Christelijk geloof, worden zes inspiratiebronnen onderscheiden: Bijbel & traditie, Creativiteit, Muziek, Spiritualiteit, Ontmoeting en Naastenliefde. Wat houden de verschillende benamingen/termen in die deze bronnendiensten opgeplakt hebben gekregen?

 

 • Bijbel + Traditie
  Wie uit deze bron put hecht grote waarde aan de Bijbel, legt nadruk op bijbeluitleg, hecht aan de traditie van de kerk. Dit kan vorm krijgen in een klassieke liturgie, in een confessionele viering, maar ook meer vrijzinnig worden ingevuld
 • Creativiteit
  Wie uit deze bron put, zoekt naar creatieve vormen die de Bijbelse thema’s en ons dagelijks leven met elkaar verbinden. Dit betekent dat de viering creatief vormgegeven wordt en dat kan dus vanalles zijn: theater, dans, een prentenboek, spel, dialoog en dergelijke. Je kunt denken aan een Anders dan Anders viering, een Thomasviering, de Preek van de leek, kliederkerk, gezinsvieringen e.d.
 • Muziek
  Voor wie uit deze bron put, is muziek een belangrijke manier om geloof te ervaren en met anderen te delen. Dat kan betekenen: veel samen zingen, maar het kan ook luisteren zijn. Je kunt dan denken aan een zangdienst, Praisedienst, een Top 2000 viering maar ook aan een cantatedienst.
 • Spiritualiteit
  Wie uit deze bron put, zoekt verstilling, innerlijke ervaring. Met name kloostertradities reiken hiervoor vormen aan, maar ook poëzie en kunst. Je kunt denken aan een meditatieve viering, een Taizéviering, een Stilteviering, een viering in de stijl van Iona.

31-10-2023 Update loslaten en opnieuw beginnen: Bronnenzondagen

 

Onder de paraplu van de PKN, waar ook de PGA deel van uitmaakt, komen mensen op zondag (en soms ook op andere dagen) samen in kerkdiensten, vieringen. Deze zijn in al hun verschillende liturgische vormen heel divers.
In al die pluriformiteit gaat het in wezen om:

 • zoeken naar God
 • zoeken naar kracht en inspiratie om het leven te kunnen leven
 • zoeken naar troost in moeilijke tijden
 • zoeken naar iets/Iemand om je verhaal, je vragen, je dankbaarheid kwijt te kunnen
 • zoeken ook naar gemeenschap met anderen die ook die zoektocht in en van geloof gaan.

Zo vinden we verschillende soorten van liturgie in onze wijkkerken. De één is op een klassieke wijze zo dicht mogelijk bij de bron van de oude kerk gebleven. De ander vond vormen die wat losser, speelser werden. Ieder zoekt naar een vorm die het meest bij hem/haar past.
Vaak zijn we gewend aan de vieringen in onze eigen kerk, maar beseffen we niet dat het ook heel anders kan. Nu we als wijkkerken samengaan, is het goed om elkaar wat te leren kennen en te proeven van de verschillende vieringen. Welke vieringen spreken ons aan, passen bij ons, geven ons inspiratie en kracht?


16-10-2023 - Update loslaten en opnieuw beginnen: Bijeenkomsten met vrijwilligers/gemeenteleden

 

In april is er een bijeenkomst geweest van vrijwilligers/gemeenteleden die actief zijn in verschillende groepen in en rondom het eigen wijkkerkgebouw. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als kennismaking maar ook om op allerlei gebied te inventariseren wat er nu gebeurt in de PGA. Hoe wordt er nu gewerkt in de verschillende wijkgemeenten en wat zou je graag meenemen naar de nieuwe PGA? Dit leverde een schat aan informatie en ideeën op. Deze zijn verzameld in een verslag en zullen verder worden uitgewerkt. Een vervolg is in de maak. De Algemene Kerkenraad wil nog meer groepen uitnodigen om met elkaar te brainstormen over het vrijwilligerswerk dat verricht wordt:

 • Wat nemen we mee naar de nieuwe PGA, wat willen we behouden?
 • Wat willen we anders en/of nieuw gaan doen?
 • Wat willen en/of kunnen we oppakken in de voorbereiding daar naartoe?

 

 De volgende groepen zullen in ieder geval worden uitgenodigd in oktober/november: (kerk)muziek, pastoraat en techniek. Het uitnodigen gebeurt heel breed via de scriba’s en er komt ook een bericht over in de nieuwsbrieven. Iedereen die zich aangesproken voelt tot het onderwerp is van harte uitgenodigd, houd de nieuwsbrieven in de gaten!


3-10-2023 - Update loslaten en opnieuw beginnen: voorlopig ontwerp verbouwing Grote Kerk

 

Nu er voor de Grote Kerk is gekozen als kerkgebouw voor de toekomstige PGA, komen er allerlei vragen op. Wat willen we met de Grote Kerk? Hoe moet die er dan uitzien? Wat is er financieel mogelijk? Hiervoor is architect Ron Verduin van bureau Stiel te Elburg om hulp gevraagd. Hij heeft een voorlopig ontwerp gemaakt van de nieuwe Grote Kerk. Maar voor de verbouwing is ook de visie en mening van de toekomstige gebruikers waardevol. Daarom is er rond de architect een bouwteam samengesteld bestaande uit: Aart Ek, Herman Kleisen, Ineke Munter, da. Monica Schwarz, Peter Vos en Jurrien Witvoet. Al deze mensen brengen hun eigen ervaringen en kennis mee. Zij zullen voor de architect een klankbord zijn. Het ontwerp is inmiddels voorgelegd aan het bouwteam en aan de Algemene Kerkenraad. Er werd enthousiast op gereageerd!

 

De aanpassingen die Ron Verduin voorstelt moeten de Grote Kerk meer geschikt maken voor hedendaags gebruik. Kerkzijn is en wordt breder dan alleen zondagmorgen. De Grote Kerk kan zo ook beter voor maatschappelijk doeleinden worden ingezet. Kernaspecten zijn: Verbinding, Ontmoeting, Viering en Verstilling. Wil je meer weten: kom naar de PGA avond op 31 oktober a.s. De architect zal dan zelf het ontwerp presenteren in de Grote Kerk. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt, houd hiervoor de nieuwsbrieven in de gaten!


18-09-2023 - Update loslaten en opnieuw beginnen: overleg met de Gemeente Almelo

 

In de afgelopen tijd hebben we overleg gehad met de Gemeente Almelo. We wilden hen laten weten dat we de Grote Kerk hebben gekozen als kerk voor de nieuwe PGA. Verder wilden we hen meenemen in onze verbouwplannen van de Grote Kerk, met de uitnodiging mee te denken en eventueel te adviseren. Het was van beide kanten een positief en constructief gesprek!

 

De twee belangrijkste gespreksonderwerpen waren:

 

 • De toren van de Grote Kerk. Deze is eigendom van de Gemeente Almelo. Wij zouden deze graag weer in de oorspronkelijke staat terug willen brengen. Dit zou kansen kunnen bieden om de toren open te stellen voor publiek en bijvoorbeeld beklimmingen mogelijk te maken.

 

 • De plannen voor de reconstructie van Grotestraat Noord en de Kerkstraat. Het plan van de gemeente is om meer ruimte te maken voor wonen in de Grotestraat. Ook de Kerkstraat wordt aangepakt. Het Kerkplein, eigendom van de PGA, valt buiten deze plannen. Het kan wel betrokken worden bij de ontwikkelingsplannen en bijvoorbeeld vergroend worden.

 

Aan het eind van het gesprek is afgesproken dat de Gemeente Almelo op korte termijn een bezoek aan de Grote Kerk zal brengen. We zullen dan samen de verbouwplannen voor de Grote Kerk en mogelijke aanpassingen van de toren doornemen. We hopen zo dat we samen met de Gemeente Almelo van de Grote Kerk en het Kerkplein een fijne plek kunnen maken voor de PGA en de stad Almelo!


4-9-2023 - Update loslaten en opnieuw beginnen: bezoek aan Sneek

 

We hoeven het wiel niet helemaal zelf uit te vinden. Daarom zijn we op werkbezoek geweest in Sneek. De afgelopen jaren zijn de drie kerken in Sneek samengegaan. Alle kerkelijke activiteiten in Sneek zijn nu in en rond de Martinikerk, midden in het centrum van Sneek. De Martinikerk is hiervoor grondig verbouwd en afgelopen jaar weer feestelijk in gebruik genomen. Een bouwgroep heeft de ingrijpende verbouwing gepland en gecoördineerd onder leiding van de architect. Net als de Grote Kerk is ook de Martinikerk een monument met een stichting Vrienden van de Martinikerk.

 

Het was interessant om te zien hoe het proces van samengaan op een andere plek is verlopen. Wat ons als eerste opviel was het enthousiasme van de bouwgroep in Sneek. Dit enthousiasme is van begin tot eind overeind gebleven. Het kijken bij een ander helpt ook om na te denken over je eigen situatie. Je gaat de mogelijkheden in je eigen kerk meer zien. En tot slot heeft het bezoek ons het besef gebracht dat je elkaar nodig hebt - mannen, vrouwen, jonger, ouder, bouwkundige maar ook gebruikers – we moeten het samen doen.

 

Naar aanleiding van het bezoek in Sneek hebben we nu in Almelo ook een bouwgroep in het leven geroepen om de verbouwing onder leiding van een architect te plannen en coördineren. In deze bouwgroep heeft ieder lid een eigen expertise. Zo doen we het met elkaar!