Pastoraat / Dienen (missionair en diaconaal) 

De themagroep heeft de volgende taakomschrijving ontvangen:

 

Om toekomstgericht te denken is het goed om even los van de (huidige) kerkelijke structuren na te denken over de invulling van de kernfuncties van de gemeente als pastoraat, diaconaat en missionair gemeente zijn (binnen én buiten de kerk).

 

De verantwoordelijkheid voor het pastoraat ligt nu volledig bij de wijkkerkenraden met hun eigen vrijwilligers en ambtsdragers en eigen predikant en eventuele kerkelijk werkers. De missionaire verantwoordelijkheid van de PGA vraagt om verdere doordenking hoe deze gestalte te geven. Het college van diakenen kent al een meer centrale structuur maar wel met diakenen die verbonden zijn aan een wijkgemeente. In het doordenken van bovengenoemde dient ook aan de orde te komen welke faciliteiten nodig zijn in de zin van ruimten etc.


Vragen die kunnen helpen bij het gesprek zijn

  • Hoe gaan we pastoraat en de missionaire en diaconale verantwoordelijkheden organiseren in een nieuwe structuur binnen de gestelde kaders?
  • Het pastoraat kent ook deelgebieden als ouderenpastoraat, hoe organiseren we dit in een nieuwe structuur?
  • Is het werken in diverse teams (bijv. een uitvaart-team) een mogelijkheid om het pastoraat handen en voeten te geven?
  • Welke wensen en mogelijkheden zijn er voor de werkverdeling tussen de predikanten, de eventuele kerkelijk werkers, de ambtsdragers en de vrijwilligers?
  • …..?