Identiteit/ Pluriformiteit en Vieren (liturgie) 

 

De themagroep heeft de volgende taakomschrijving ontvangen:

 

In de huidige Protestantse Gemeente Almelo is de Algemene Kerkenraad verantwoordelijk ‘voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid.’ Momenteel wordt dit geborgd door de verschillende wijkgemeenten die hun eigen identiteit bepalen en dat uitwerken in liturgie, pastoraat etc. In het kader van ‘loslaten en opnieuw beginnen’ verwachten we van de themagroep een open benadering en een frisse blik om ook andere concepten te bezien die zowel recht doen aan de pluriformiteit als aan gestelde kaders.

 

Vragen die kunnen helpen bij het gesprek zijn

  • Welke ‘identiteiten’ kunnen we onderscheiden en hoe verhouden die zich tot elkaar?
  • Hoe doen we recht aan de kerkelijk verscheidenheid en hoe werkt dat uit in liturgie, pastoraat etc.?
  • Hebben we dan per ‘identiteit’ nog een eigen kerkdienst?
  • Wat kan worden samengevoegd, wat dient een eigen plek te behouden of te krijgen, hoe gaan we dat organiseren?
  • Welke transitie op welke termijn is daarvoor nodig?
  • En hoe omschrijven we de identiteit van de Protestantse Gemeente te Almelo als geheel, met andere woorden wat staat er op ons visitekaartje?
  • …..?