Bestuur en Ondersteuning 

De themagroep heeft de volgende taakomschrijving ontvangen:

 

Bij de nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe organisatiestructuur en een ander organisatie van de ondersteunende activiteiten. Momenteel werken we met 5(4) wijkkerkenraden voor de 5(4) wijkgemeenten. Op centraal niveau is er de Algemene Kerkenraad en zijn er het College van Kerkrentmeester en het College van Diakenen.


We gaan onderweg naar een lichtere structuur waar de benodigde bestuurskracht door minder mensen vorm moet worden gegeven. Tegelijkertijd moeten alle kerkordelijke verantwoordelijkheden wel ingevuld worden en moeten alle kerkordelijke taken wel uitgevoerd worden. Daarvoor zijn verschillende kerkordelijke modellen voorhanden. Daarbinnen zoeken we het beste voor ‘Almelo’, of we gaan eerst na, wat is het beste organisatiemodel voor Almelo zou kunnen zijn en zoeken daar een kerkordelijke bedding voor.


Voor het goed functioneren van de kerkelijke gemeente zijn ook veel ondersteunende diensten nodig. Te denken valt aan de ledenadministratie en financiële administratie, enz. Hoe organiseren we dat? Wat moet door professionals gedaan worden en wat kan door vrijwilligers gedaan worden? Efficiency en effectiviteit zijn daarbij sleutelbegrippen. Maar ook continuïteit. En als we tot de conclusie komen dat er professionals nodig zijn, zijn dat dan ‘eigen mensen’ of besteden we dat uit? Dit alles vraagt om een goede inventarisatie en analyse en vervolgens een juiste indeling en clustering van activiteiten.


Mede omdat er een continuüm moet zijn in het bestuur en een aantal werkzaamheden is ook een schets van de implementatie gewenst.


Vragen die kunnen helpen bij het gesprek

  • Welke kerkordelijke verantwoordelijkheden zijn verplicht?
  • Is er een verplichte vorm voor de uitvoering van die kerkordelijke verantwoordelijkheden of zijn we vrij in de vormgeving?
  • Welke verschillende scenario’s zijn denkbaar bij het vormgeven van de bestuurlijke organisatie?
  • Welke voor- en nadelen behoren bij de verschillende scenario’s?
  • Welke ondersteunende diensten zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de PGA?
  • Door wie worden die ondersteunende diensten uitgevoerd? Is er een onderscheid te maken in professionele menskracht en vrijwillige menskracht?
  • Welke risico’s zijn verbonden aan de inzet van zowel professionele als vrijwillige menskracht?
  • …..?